Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
12,203 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

aothuntees
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
All Discussion Activity by aothunteesAll Discussion Activity by aothuntees
aothuntees has commented on the profile of aothuntees:
1. �O KHO�C ĐỒNG PHỤC L� G� ?�o kho�c đồng phục l� kiểu �o kho�c được thiết kế tương đồng với �o kho�c th�ng thường nhưng sẽ được thiết kế c�c chi tiết mang n�t bản sắc của thương hiệu l�n �o kho�c như mảng vải phối m�u, logo thương hiệu, nội dung chữ, khẩu hiệu gi�p cho �o kho�c vẫn đảm bảo mục ti�u cơ bản l� bảo vệ cơ thể, giữ ấm, chống mưa, chống nắng nhưng lại gi�p c�ng ty/doanh nghiệp n�ng cao h�nh ảnh nhận diện thương hiệu.C� thể n�i “�o kho�c đồng phục”, ng�y c�ng trở th�nh hot trend của giới trẻ lẫn c�c doanh nghiệp c�ng ty, bởi t�nh đa năng vừa l� giải ph�p x�y dựng bộ mặt thương hiệu c�ng ty một c�ch th�ng minh v� s�ng tạo vừa l� một chiếc �o c� thể giữ ấm cơ thể với thời tiết ng�y c�ng khắc nghiệt nhưng cũng l� một c�ng cụ đắt gi� mang � nghĩa thương hiệu. AothunTees mang đến giải ph�p �o kho�c đồng phục trọn vẹn với chất lượng cao cấp nhất.https://aothuntees.com/san-pham/ao-khoac-dong-phuc/
3/2/22 at 10:33am
aothuntees has commented on the profile of aothuntees:
https://aothuntees.com/Yen Phat Investment Company Limited (Yen Phat) is a Vietnam-based company that offers a wide range of uniforms products such as class uniforms, team uniforms, company uniforms, event t-shirts, friends' t-shirts, hats, uniforms, and other printing products. Yen Phat's products come in all sizes and shapes. Yen Phat can customize no neck t-shirt, crocodile t-shirt and hoodies. Yen Phat also prints images, contents, logos on uniforms, uniform t-shirts with a variety of materials and designs. To meet the people's expectations, Yen Phat uses almost all types of embroidery printing that are available in the market, such as heat-press, printing, vinyl (decal) silkscreen, computer embroidery, digital printing to bring the complete experience to customers.
2/10/22 at 10:03am