Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
9,296 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

Seduenglish
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
All Discussion Activity by SeduenglishAll Discussion Activity by Seduenglish
Seduenglish has commented on the profile of Seduenglish:
"SEDU ENGLISHChất lượng v sự hi lng của học vin được đặt ln hng đầu:–Tự ho l giải php tiếng anh hiệu quả, ton diện với chi ph hợp l cho người mất gốc– Lm cho học sinh yu v say m tiếng Anh ngay từ pht ban đầu– Sĩ số học vin đi học l trước sau như một– Mọi học sinh đều được kiểm tra đầu vo, đầu ra theo khung chuẩn Chu u r rng– Dạy cho tới khi no đạt th thi, kể cả khi kha học đ kết thc.– Sedu c thể gip cho gần như mọi học vin ở trnh độ mới bắt đầu c thể giao tiếp thnh thạo B1, B2 chỉ với khoảng thời gian 3 thng. "
8/17/22 at 10:28am