Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
5,309 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

Seduenglish
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Sedu English
Last Login:8/17/22
Join Date:8/17/22
Profile Views:14
Personal Information
About Me:"SEDU ENGLISH
Chất lượng v� sự h�i l�ng của học vi�n được đặt l�n h�ng đầu:
https://seduenglish.edu.vn/
–Tự h�o l� giải ph�p tiếng anh hiệu quả, to�n diện với chi ph� hợp l� cho người mất gốc
– L�m cho học sinh y�u v� say m� tiếng Anh ngay từ ph�t ban đầu
– Sĩ số học vi�n đi học l� trước sau như một
– Mọi học sinh đều được kiểm tra đầu v�o, đầu ra theo khung chuẩn Ch�u �u r� r�ng
– Dạy cho tới khi n�o đạt th� th�i, kể cả khi kh�a học đ� kết th�c.
– Sedu c� thể gi�p cho gần như mọi học vi�n ở tr�nh độ mới bắt đầu c� thể giao tiếp th�nh thạo B1, B2 chỉ với khoảng thời gian 3 th�ng. "
Interests:https://seduenglish.edu.vn/
Favorite Music:https://seduenglish.edu.vn/
Favorite Books:https://seduenglish.edu.vn/
Favorite Movies:https://seduenglish.edu.vn/
Favorite TV Shows:https://seduenglish.edu.vn/
Favorite Quotes:https://seduenglish.edu.vn/
Seduenglish is a fan of...
Seduenglish is not a fan of any other members yet.
Fans of Seduenglish
No other members have become a fan of Seduenglish yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
SeduenglishPosted by Seduenglish   8/17/22 at 10:28am
"SEDU ENGLISH
Chất lượng v sự hi lng của học vin được đặt ln hng đầu:
–Tự ho l giải php tiếng anh hiệu quả, ton diện với chi ph hợp l cho người mất gốc
– Lm cho học sinh yu v say m tiếng Anh ngay từ pht ban đầu
– Sĩ số học vin đi học l trước sau như một
– Mọi học sinh đều được kiểm tra đầu vo, đầu ra theo khung chuẩn Chu u r rng
– Dạy cho tới khi no đạt th thi, kể cả khi kha học đ kết thc.
– Sedu c thể gip cho gần như mọi học vin ở trnh độ mới bắt đầu c thể giao tiếp thnh thạo B1, B2 chỉ với khoảng thời gian 3 thng. "
Recently Uploaded Wallpapers

Seduenglish has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

Seduenglish has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
Seduenglish has commented on the profile of Seduenglish:
"SEDU ENGLISHChất lượng v sự hi lng của học vin được đặt ln hng đầu:–Tự ho l giải php tiếng anh hiệu quả, ton diện với chi ph hợp l cho người mất gốc– Lm cho học sinh yu v say m tiếng Anh ngay từ pht ban đầu– Sĩ số học vin đi học l trước sau như một– Mọi học sinh đều được kiểm tra đầu vo, đầu ra theo khung chuẩn Chu u r rng– Dạy cho tới khi no đạt th thi, kể cả khi kha học đ kết thc.– Sedu c thể gip cho gần như mọi học vin ở trnh độ mới bắt đầu c thể giao tiếp thnh thạo B1, B2 chỉ với khoảng thời gian 3 thng. "
8/17/22 at 10:28am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!