Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
5,924 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites
vesinhanoixanh
vesinhanoixanh
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Ve Sinh Ha Noi Xanh
Location:36 Doan Thi Diem, Phuong Quoc Tu Giam, Quan Dong Da, Thanh pho Ha Noi, Viet Nam
Birthday:1988
Last Login:7/10/21
Join Date:4/26/21
Profile Views:265
Personal Information
My Website:https://vesinhhanoixanh.vn/
About Me:Cong ty TNHH Dich vu Ve sinh Cong nghiep Ha Noi Xanh tu hao la nha cung cap cac dich vu ve sinh uy tin hang dau tai Viet Nam. Don vi luon nhan duoc su tin tuong va lua chon cua dong dao khach hang Thu do va cac tinh thanh lan can. Voi viec ap dung quy trinh tieu chuan va he thong quan ly chat luong ISO 9001 – 2000 vao trong cong nghe lam sach, Ve sinh Ha Noi Xanh dap ung duoc het thay nhung yeu cau khat khe cua khach hang, mang lai khong gian sach se, an toan va lam hai long tat ca khach hang ke ca nhung nguoi kho tinh nhat.
Thanh cong cua Ve sinh Cong nghiep Ha Noi Xanh chinh la bat nguon tu yeu to con nguoi. Chung toi lam viec mot cach khoa hoc, tu can bo den nhan vien deu ton trong va tin tuong lan nhau, san sang chia se kinh nghiem, doan ket tinh than va no luc lam viec het minh de mang toi cho quy khach hang nhung dich vu hoan hao nhat.
Gia thanh dich vu cua Ve sinh Cong nghiep Ha Noi Xanh duoc nghien cuu ky luong, luon canh tranh nhat thi truong. Khach hang su dung dich vu cua don vi se duoc huong muc gia tot voi nhieu uu dai hap dan, tiet kiem toi da chi phi ma van dam bao ve mat chat luong.
Ve sinh Cong nghiep Ha Noi Xanh van luon hoan thien, phuc vu khach hang tot nhat de dap tra su tin tuong va ung ho cua khach hang trong suot thoi gian qua. Ve sinh Cong nghiep Ha Noi Xanh kien tao khong gian xanh dep, sach se den ben ban.

#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiep

Thong tin lien he:
Website: https://vesinhhanoixanh.vn/
So dien thoai: 84973120588
Dia chi: 36 Doan Thi Diem, Phuong Quoc Tu Giam, Quan Dong Da, Thanh pho Ha Noi, Viet Nam
Email: [email protected]
My Social:
https://www.facebook.com/vesinhanoixanh
https://www.youtube.com/channel/UCsLSNFoFLmRqT23MPB3kABQ/about
http://vesinhanoixanh.tumblr.com/
https://twitter.com/vesinhanoixanh
https://vesinhanoixanh.wordpress.com/
https://www.instagram.com/vesinhanoixanh/
https://www.pinterest.com/vesinhanoixanh/_saved/
https://vimeo.com/vesinhanoixanh
https://vk.com/vesinhanoixanh
https://www.linkedin.com/in/vesinhanoixanh/
https://soundcloud.com/vesinhanoixanh
https://www.reddit.com/user/vesinhanoixanh
https://www.scoop.it/u/vesinhanoixanh
https://getpocket.com/@vesinhanoixanh
vesinhanoixanh is a fan of...
vesinhanoixanh is not a fan of any other members yet.
Fans of vesinhanoixanh
No other members have become a fan of vesinhanoixanh yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
vesinhanoixanhPosted by vesinhanoixanh   7/10/21 at 3:17am
Ve Sinh Ha Noi Xanh gia sieu hop ly
Cong ty Ve Sinh Ha Noi Xanh la cong ty chuyen nghiep trong linh vuc quan ly toa nha bao duong cong trinh lam sach cong nghiep Cong ty co kinh nghiem nhieu nam trong linh vuc ve sinh cong nghiep den nay da gat hai duoc nhieu thanh cong Ve Sinh Ha Noi Xanh luon san sang dap ung moi nhu cau lam sach cho khach hang
Linh vuc chu luc cua Ve Sinh Ha Noi Xanh la bao duong cong trinh lam sach cong nghiep Tu khoi dau cung cap dich vu tai mot so cong trinh tai Ha Noi den nay cong trinh da mo rong sang cac khu vuc tren toan Ha Noi … Nham dam bao mot moi truong lam viec trong lanh sach se thoang mat hien dai Voi phuong thuc cung cap dich vu voi gia ca hop ly doi ngu nhan vien Ve Sinh Ha Noi Xanh chuyen nghiep lanh nghe cong voi may moc thiet bi chuyen dung hien dai
#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiep
Xem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/tong-quan-ve-nganh-nghe-ve-sin...
vesinhanoixanhPosted by vesinhanoixanh   7/8/21 at 3:54am
Dich vu ve sinh cong nghiep tai Ha Noi Xanh uy tin
Ve sinh cong nghiep hien nay da thuong xuyen duoc nhac den tren cac phuong tien thong tin dai chung nhu bao dai va tivi Nhung chua phai ai cung co the hieu can ke duoc Chi tiet se duoc Ve Sinh Ha Noi Xanh cung cap duoi day co the lam ban hieu ro hon
Ve sinh La cach giu gin sach se cho ban than va moi truong xung quanh
Vay ve sinh cong nghiep La hinh thuc ve sinh truyen thong co ket hop cung voi may moc hien dai voi cac hoa chat chuyen dung de lam sach cac cong trinh nhu nha cao tang van phong nha xuong va cong trinh sau xay dung nham mang lai ich loi hieu qua cho cong dong Ngoai ra cac trung tam thuong mai benh vien truong hoc va cac khu dan cu cung nen lam ve sinh cong nghiep
Nhung loi ich khi ve sinh sach se Viec ve sinh dinh ky cho cac toa nha van phong nha o se mang lai cho nguoi su dung mot cam giac an toan thoai mai va tao nen mot nang luong tich cuc khoe manh
Thong tin lien he Ve Sinh Ha Noi Xanh
Dia chi 36 Doan Thi Diem Phuong Quoc Tu Giam Quan Dong Da Thanh pho Ha Noi Viet Nam
Hotline 84973120588
#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiep
Xem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/dung-dich-tay-ve-sinh-cong-ngh...
vesinhanoixanhPosted by vesinhanoixanh   7/7/21 at 3:54am
Ve Sinh Ha Noi Xanh chat luong lam nen thuong hieu
Cong ty Ve Sinh Ha Noi Xanh la mot trong nhung cong ty ve sinh tai Ha Noi duoc danh gia cao Don vi nay chuyen cung cap cac dich vu lam sach chat luong dam bao lam hai long quy khach hang tien toi hop tac lau dai
Ve Sinh Ha Noi Xanh hien dang su dung cong nghe lam sach duoc chuyen giao tu cac hang danh tieng tren the gioi nhu Klenco Singapore Unger Duc Kuleyo Fumop Y nen cuc ky dam bao ve chat luong
Mot so dich vu hien co cua Ve Sinh Ha Noi Xanh
Ve sinh van phong
Ve sinh sau xay dung
Ve sinh cong nghiep
Ve sinh sieu thi nha hang
Ve sinh nha xuong
Ve sinh nha cua
Thong tin lien he Ve Sinh Ha Noi Xanh
Dia chi 36 Doan Thi Diem Phuong Quoc Tu Giam Quan Dong Da Thanh pho Ha Noi Viet Nam
Dien thoai 84973120588
#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiep
Xem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/ve-sinh-cong-nghiep-tieng-anh-...
vesinhanoixanhPosted by vesinhanoixanh   7/6/21 at 8:16am
Cong ty dich vu Ve Sinh Ha Noi Xanh sach 24h
Cong ty Ve Sinh Ha Noi Xanh cung cap dich vu ve sinh nha o kho xuong van phong dam bao suc khoe cho khach hang Bang su tan tam chuyen nghiep va nhiet tinh cong ty se mang den cho ban mot dich vu khien ngoi nha tro nen xanh sach dep
Dich vu ve sinh cong nghiep Lam sach cong nghiep Ve Sinh Ha Noi Xanh
Cung cap nhan vien lam sach hang ngay cho Van phong Can ho Benh vien Truong hoc Sieu thi
Tong ve sinh cac cong trinh sau xay dung
Tong ve sinh Nha cua Van phong mot lan hoac theo dinh ky hang thang quy nam
Ve sinh kinh van phong va kinh nha cao tang
Giat cac loai tham san ghe VP ghe sofa
Danh bong va lam sach cac loai san gach Tau gach men da
Cung cap nhan cong lam sach cho cac Hoi nghi Hoi cho trien lam Voi doi ngu nhan vien Ve Sinh Ha Noi Xanh duoc dao tao lanh nghe cung trang thiet bi may moc va hoa chat chuyen dung
#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiep
Xem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/tim-hieu-may-ve-sinh-cong-nghi...
vesinhanoixanhPosted by vesinhanoixanh   7/2/21 at 3:53am
Quy trinh ve sinh cong nghiep Ha Noi Xanh
Duoc thanh lap tu nam 2015 toi nay qua hon 6 nam cong ty Ve Sinh Ha Noi Xanh khong ngung mo rong va phat trien theo huong chuyen nghiep hien dai voi nhieu loai hinh dich vu khac nhau nhu tong ve sinh cong trinh dich vu lau kinh dich vu giat tham dich vu giat sofa tai nha dich vu giat dem tai nha danh bong san go da Den voi Dich vu ve sinh cong nghiep Ve Sinh Ha Noi Xanh ban hoan toan yen tam boi doi ngu nhan vien chuyen nghiep su dung may moc thiet bi hien dai hoa chat chuyen dung dich vu da dang theo tung doi tuong khach hang tiet kiem thoi gian cung voi muc gia hop ly va cach tranh nhat
Quy trinh ve sinh chuan ve ve sinh cong nghiep dang duoc cong ty Ve Sinh Ha Noi Xanh ap dung
Sang loc tat ca rac do dung vat dung bo di trong toan bo cong trinh se duoc thu gom lai bo vao mot vi tri sau do se chuyen den khu vuc chua rac Viec nay tao khong gian thoang de dang cho viec ve sinh tiep theo
Sap xep Sau khi da thu gom rac va do dung khong can thiet se sap xep lai cac do dac trong phong dung vi tri gan nhan cho do dung tung khu vuc de de dang sap xep lai sau khi da ve sinh sach se
Lam sach Hut bui toan bo cong trinh sau do lam sach tung hang muc theo yeu cau cua hang muc do Loai bo het bui ban can keo xi mang son… trong nha va lau chui cac thiet bi bang dung cu ve sinh hoa chat chuyen dung
Tieu chuan Duoc thuc hien tren tieu chuan cua cong ty va yeu cau cua khach hang
Huan luyen Doi ngu nhan vien chuyen nghiep co chuyen mon va nghiep vu luon hoc hoi cai moi cac quy trinh ve sinh moi phu hop voi nhu cau va phat trien cua xa hoi tao su chuyen nghiep cho cong ty
#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiep
Xem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/ve-sinh-cong-nghiep-la-gi-nen-...
vesinhanoixanhPosted by vesinhanoixanh   7/1/21 at 8:47am
Ve sinh tran nha xuong Ve Sinh Ha Noi Xanh
Tran nha xuong o cac cong ty thuong co do cao tu 8 12 met tinh tu mat san den noc tran Tren tran thuong co ket cau chu yeu la mat tran he thong duong giang he thong khung nang he thong day ong bao ve he thong mang den bong den Voi do cao nhu vay de ve sinh tran nha xuong mot cach hieu qua thuong co nhieu phuong phap Trong do 2 phuong phap pho bien duoc VE SINH HA NOI XANH chung toi lua chon do la su dung gian giao hoac su dung xe nang nguoi
– Ve sinh bang gian giao Khi chieu cao nha xuong thap va dien tich nha xuong nho So gian giao toi da ma chung toi su dung la 4 gian Nhan vien tren gian giao duoc trang bi day du do dung bao ho nhu mu non giay dep day dai an toan
– Ve sinh bang xe nang day la phuong phap ma chung toi su dung nhieu nhat Phuong phap nay ap dung cho cac nha xuong co dien tich rong va do cao tu 8 met tro len Su dung xe nang de ve sinh tran nha xuong rat hieu qua nhanh chong an toan Cung giong nhu ve sinh bang gian giao khi nhan vien Ve Sinh Ha Noi Xanh ngoi tren xe nang van luon bao dam mang day du quan ao bao ve
#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiep
Xem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/quy-trinh-ve-sinh-nha-xuong-ti...
vesinhanoixanhPosted by vesinhanoixanh   6/28/21 at 7:39am
Giai dap khach hang cau hoi thuong gap khi giat ghe sofa
✦ Co nen dung khan luot lau mat ghe sofa da khong
Neu nhu ban khong co thiet bi say kho ngay khi lau bang khan uot binh thuong thi khong nen dung Boi no se lam cho chiec ghe sofa bi ngam nuoc va de xuat hien nhung vet am moc neu khong biet cach lam kho
✦ Co nen dung may say toc de tu ve sinh ghe tai nha
May say toc co the se lam hong ghe sofa neu nhu ban khong biet say dung nhiet do va dung thoi gian Dac biet la doi voi nhung chiec sofa chat lieu vai da
✦ Nen lam gi khi ghe sofa vai bi moc
Sofa bi moc hoan toan co the xu ly duoc voi nhung chat tay rua chuyen nghiep ma hien nay Ve Sinh Ha Noi Xanh dang cung cap Voi nhung dung dich giat sofa thong thuong se khong the tay hoan toan nhung vet am moc tren ghe sofa vai dau
✦ Nen dung dich vu ve sinh sofa may lan trong nam
Ban co the tu lau chui xu ly sofa dinh ky theo lich ve sinh cua gia dinh ban Tuy nhien voi nhung dich vu ve sinh sofa chuyen dung thi nen dung it nhat 3 lan trong nam
✦ Ghe sofa sau khi ve sinh co su dung ngay duoc khong
Sau khi giat sofa tai nha ban can cho khoang 60 den 90 phut sau do moi su dung Boi co lop kem duong be mat sau khi ve sinh can thoi gian tham hoan toan
✦ Thoi gian giat ghe sofa tai nha thong thuong het bao lau
Tuy thuoc vao tung tinh trang va chat lieu ghe sofa ma co muc thoi gian ve sinh khac nhau Nhung thoi gian trung binh co the uoc tinh do la
Ghe sofa da 60 – 90 phut
Ghe sofa vai 60 – 90 phut
#vesinhhanoixanhvn #giatghesofa #vesinhsofa #giatghesalon
Xem thm tại https://vesinhhanoixanh.vn/giat-ghe-sofa/
vesinhanoixanhPosted by vesinhanoixanh   6/25/21 at 7:13am
Nhiem vu cua Ve sinh cong nghiep Ha Noi Xanh bao gom viec duy tri mot moi truong sach se, su an toan cua moi nguoi dam bao cho cong viec hang ngay cua cac doi tac dien ra lien tuc. Doi ngu cua cong ty ve sinh cong nghiep Ha Noi Xanh doi hoi phai duoc dao tao cac kien thuc chinh xac ve cac trang thiet bi, dung cu de hoan thanh cong viec dung cach, dung quy trinh.
Tap trung nguon luc ve sinh dung quy trinh va tieu chuan lam sach de dam bao dung yeu cau ma khach hang dua ra.
Duy tri khach hang va cac doi tac la unam bang cach dap ung xuat sac cac nhu cau cua khach hang ve chat luong va gia ca ve sinh cong nghiep Ha Noi Xanh.
Dau tu vao viec dao ta ova phat trien doi ngu nhan vien, dau tu trang thiet bi hien dai tuong ung voi cac cong trinh.
#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiep
Xem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/ve-sinh-cong-nghiep/
Recently Uploaded Wallpapers

vesinhanoixanh has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

vesinhanoixanh has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
vesinhanoixanh has commented on the profile of vesinhanoixanh:
Ve Sinh Ha Noi Xanh gia sieu hop lyCong ty Ve Sinh Ha Noi Xanh la cong ty chuyen nghiep trong linh vuc quan ly toa nha bao duong cong trinh lam sach cong nghiep Cong ty co kinh nghiem nhieu nam trong linh vuc ve sinh cong nghiep den nay da gat hai duoc nhieu thanh cong Ve Sinh Ha Noi Xanh luon san sang dap ung moi nhu cau lam sach cho khach hangLinh vuc chu luc cua Ve Sinh Ha Noi Xanh la bao duong cong trinh lam sach cong nghiep Tu khoi dau cung cap dich vu tai mot so cong trinh tai Ha Noi den nay cong trinh da mo rong sang cac khu vuc tren toan Ha Noi … Nham dam bao mot moi truong lam viec trong lanh sach se thoang mat hien dai Voi phuong thuc cung cap dich vu voi gia ca hop ly doi ngu nhan vien Ve Sinh Ha Noi Xanh chuyen nghiep lanh nghe cong voi may moc thiet bi chuyen dung hien dai #vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiepXem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/tong-quan-ve-nganh-nghe-ve-sinh-cong-nghiep/
7/10/21 at 3:17am
vesinhanoixanh has commented on the profile of vesinhanoixanh:
Dich vu ve sinh cong nghiep tai Ha Noi Xanh uy tinVe sinh cong nghiep hien nay da thuong xuyen duoc nhac den tren cac phuong tien thong tin dai chung nhu bao dai va tivi Nhung chua phai ai cung co the hieu can ke duoc Chi tiet se duoc Ve Sinh Ha Noi Xanh cung cap duoi day co the lam ban hieu ro hon Ve sinh La cach giu gin sach se cho ban than va moi truong xung quanh Vay ve sinh cong nghiep La hinh thuc ve sinh truyen thong co ket hop cung voi may moc hien dai voi cac hoa chat chuyen dung de lam sach cac cong trinh nhu nha cao tang van phong nha xuong va cong trinh sau xay dung nham mang lai ich loi hieu qua cho cong dong Ngoai ra cac trung tam thuong mai benh vien truong hoc va cac khu dan cu cung nen lam ve sinh cong nghiep Nhung loi ich khi ve sinh sach se Viec ve sinh dinh ky cho cac toa nha van phong nha o se mang lai cho nguoi su dung mot cam giac an toan thoai mai va tao nen mot nang luong tich cuc khoe manh Thong tin lien he Ve Sinh Ha Noi Xanh Dia chi 36 Doan Thi Diem Phuong Quoc Tu Giam Quan Dong Da Thanh pho Ha Noi Viet Nam Hotline 84973120588#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiepXem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/dung-dich-tay-ve-sinh-cong-nghiep/
7/8/21 at 3:54am
vesinhanoixanh has commented on the profile of vesinhanoixanh:
Ve Sinh Ha Noi Xanh chat luong lam nen thuong hieuCong ty Ve Sinh Ha Noi Xanh la mot trong nhung cong ty ve sinh tai Ha Noi duoc danh gia cao Don vi nay chuyen cung cap cac dich vu lam sach chat luong dam bao lam hai long quy khach hang tien toi hop tac lau dai Ve Sinh Ha Noi Xanh hien dang su dung cong nghe lam sach duoc chuyen giao tu cac hang danh tieng tren the gioi nhu Klenco Singapore Unger Duc Kuleyo Fumop Y nen cuc ky dam bao ve chat luong Mot so dich vu hien co cua Ve Sinh Ha Noi Xanh Ve sinh van phong Ve sinh sau xay dung Ve sinh cong nghiep Ve sinh sieu thi nha hang Ve sinh nha xuong Ve sinh nha cuaThong tin lien he Ve Sinh Ha Noi Xanh Dia chi 36 Doan Thi Diem Phuong Quoc Tu Giam Quan Dong Da Thanh pho Ha Noi Viet Nam Dien thoai 84973120588#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiepXem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/ve-sinh-cong-nghiep-tieng-anh-la-gi/
7/7/21 at 3:54am
vesinhanoixanh has commented on the profile of vesinhanoixanh:
Cong ty dich vu Ve Sinh Ha Noi Xanh sach 24hCong ty Ve Sinh Ha Noi Xanh cung cap dich vu ve sinh nha o kho xuong van phong dam bao suc khoe cho khach hang Bang su tan tam chuyen nghiep va nhiet tinh cong ty se mang den cho ban mot dich vu khien ngoi nha tro nen xanh sach dep Dich vu ve sinh cong nghiep Lam sach cong nghiep Ve Sinh Ha Noi Xanh Cung cap nhan vien lam sach hang ngay cho Van phong Can ho Benh vien Truong hoc Sieu thi Tong ve sinh cac cong trinh sau xay dung Tong ve sinh Nha cua Van phong mot lan hoac theo dinh ky hang thang quy nam Ve sinh kinh van phong va kinh nha cao tang Giat cac loai tham san ghe VP ghe sofa Danh bong va lam sach cac loai san gach Tau gach men da Cung cap nhan cong lam sach cho cac Hoi nghi Hoi cho trien lam Voi doi ngu nhan vien Ve Sinh Ha Noi Xanh duoc dao tao lanh nghe cung trang thiet bi may moc va hoa chat chuyen dung #vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiepXem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/tim-hieu-may-ve-sinh-cong-nghiep-chuyen-dung-hien-dai-nhat/
7/6/21 at 8:16am
vesinhanoixanh has commented on the profile of vesinhanoixanh:
Quy trinh ve sinh cong nghiep Ha Noi XanhDuoc thanh lap tu nam 2015 toi nay qua hon 6 nam cong ty Ve Sinh Ha Noi Xanh khong ngung mo rong va phat trien theo huong chuyen nghiep hien dai voi nhieu loai hinh dich vu khac nhau nhu tong ve sinh cong trinh dich vu lau kinh dich vu giat tham dich vu giat sofa tai nha dich vu giat dem tai nha danh bong san go da Den voi Dich vu ve sinh cong nghiep Ve Sinh Ha Noi Xanh ban hoan toan yen tam boi doi ngu nhan vien chuyen nghiep su dung may moc thiet bi hien dai hoa chat chuyen dung dich vu da dang theo tung doi tuong khach hang tiet kiem thoi gian cung voi muc gia hop ly va cach tranh nhat Quy trinh ve sinh chuan ve ve sinh cong nghiep dang duoc cong ty Ve Sinh Ha Noi Xanh ap dungSang loc tat ca rac do dung vat dung bo di trong toan bo cong trinh se duoc thu gom lai bo vao mot vi tri sau do se chuyen den khu vuc chua rac Viec nay tao khong gian thoang de dang cho viec ve sinh tiep theoSap xep Sau khi da thu gom rac va do dung khong can thiet se sap xep lai cac do dac trong phong dung vi tri gan nhan cho do dung tung khu vuc de de dang sap xep lai sau khi da ve sinh sach seLam sach Hut bui toan bo cong trinh sau do lam sach tung hang muc theo yeu cau cua hang muc do Loai bo het bui ban can keo xi mang son… trong nha va lau chui cac thiet bi bang dung cu ve sinh hoa chat chuyen dung Tieu chuan Duoc thuc hien tren tieu chuan cua cong ty va yeu cau cua khach hangHuan luyen Doi ngu nhan vien chuyen nghiep co chuyen mon va nghiep vu luon hoc hoi cai moi cac quy trinh ve sinh moi phu hop voi nhu cau va phat trien cua xa hoi tao su chuyen nghiep cho cong ty #vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiepXem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/ve-sinh-cong-nghiep-la-gi-nen-chon-cong-ty-ve-sinh-nao-uy-tin/
7/2/21 at 3:53am
vesinhanoixanh has commented on the profile of vesinhanoixanh:
Ve sinh tran nha xuong Ve Sinh Ha Noi XanhTran nha xuong o cac cong ty thuong co do cao tu 8 12 met tinh tu mat san den noc tran Tren tran thuong co ket cau chu yeu la mat tran he thong duong giang he thong khung nang he thong day ong bao ve he thong mang den bong den Voi do cao nhu vay de ve sinh tran nha xuong mot cach hieu qua thuong co nhieu phuong phap Trong do 2 phuong phap pho bien duoc VE SINH HA NOI XANH chung toi lua chon do la su dung gian giao hoac su dung xe nang nguoi – Ve sinh bang gian giao Khi chieu cao nha xuong thap va dien tich nha xuong nho So gian giao toi da ma chung toi su dung la 4 gian Nhan vien tren gian giao duoc trang bi day du do dung bao ho nhu mu non giay dep day dai an toan – Ve sinh bang xe nang day la phuong phap ma chung toi su dung nhieu nhat Phuong phap nay ap dung cho cac nha xuong co dien tich rong va do cao tu 8 met tro len Su dung xe nang de ve sinh tran nha xuong rat hieu qua nhanh chong an toan Cung giong nhu ve sinh bang gian giao khi nhan vien Ve Sinh Ha Noi Xanh ngoi tren xe nang van luon bao dam mang day du quan ao bao ve #vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiepXem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/quy-trinh-ve-sinh-nha-xuong-tieu-chuan-hieu-qua-cao/
7/1/21 at 8:47am
vesinhanoixanh has commented on the profile of vesinhanoixanh:
Giai dap khach hang cau hoi thuong gap khi giat ghe sofa✦ Co nen dung khan luot lau mat ghe sofa da khong Neu nhu ban khong co thiet bi say kho ngay khi lau bang khan uot binh thuong thi khong nen dung Boi no se lam cho chiec ghe sofa bi ngam nuoc va de xuat hien nhung vet am moc neu khong biet cach lam kho ✦ Co nen dung may say toc de tu ve sinh ghe tai nha May say toc co the se lam hong ghe sofa neu nhu ban khong biet say dung nhiet do va dung thoi gian Dac biet la doi voi nhung chiec sofa chat lieu vai da ✦ Nen lam gi khi ghe sofa vai bi moc Sofa bi moc hoan toan co the xu ly duoc voi nhung chat tay rua chuyen nghiep ma hien nay Ve Sinh Ha Noi Xanh dang cung cap Voi nhung dung dich giat sofa thong thuong se khong the tay hoan toan nhung vet am moc tren ghe sofa vai dau ✦ Nen dung dich vu ve sinh sofa may lan trong nam Ban co the tu lau chui xu ly sofa dinh ky theo lich ve sinh cua gia dinh ban Tuy nhien voi nhung dich vu ve sinh sofa chuyen dung thi nen dung it nhat 3 lan trong nam ✦ Ghe sofa sau khi ve sinh co su dung ngay duoc khong Sau khi giat sofa tai nha ban can cho khoang 60 den 90 phut sau do moi su dung Boi co lop kem duong be mat sau khi ve sinh can thoi gian tham hoan toan ✦ Thoi gian giat ghe sofa tai nha thong thuong het bao lau Tuy thuoc vao tung tinh trang va chat lieu ghe sofa ma co muc thoi gian ve sinh khac nhau Nhung thoi gian trung binh co the uoc tinh do laGhe sofa da 60 – 90 phutGhe sofa vai 60 – 90 phut#vesinhhanoixanhvn #giatghesofa #vesinhsofa #giatghesalonXem thm tại https://vesinhhanoixanh.vn/giat-ghe-sofa/
6/28/21 at 7:39am
vesinhanoixanh has commented on the profile of vesinhanoixanh:
Nhiem vu cua Ve sinh cong nghiep Ha Noi Xanh bao gom viec duy tri mot moi truong sach se, su an toan cua moi nguoi dam bao cho cong viec hang ngay cua cac doi tac dien ra lien tuc. Doi ngu cua cong ty ve sinh cong nghiep Ha Noi Xanh doi hoi phai duoc dao tao cac kien thuc chinh xac ve cac trang thiet bi, dung cu de hoan thanh cong viec dung cach, dung quy trinh.Tap trung nguon luc ve sinh dung quy trinh va tieu chuan lam sach de dam bao dung yeu cau ma khach hang dua ra.Duy tri khach hang va cac doi tac la unam bang cach dap ung xuat sac cac nhu cau cua khach hang ve chat luong va gia ca ve sinh cong nghiep Ha Noi Xanh.Dau tu vao viec dao ta ova phat trien doi ngu nhan vien, dau tu trang thiet bi hien dai tuong ung voi cac cong trinh.#vesinhhanoixanhvn #vesinhcongnghiepXem them tai https://vesinhhanoixanh.vn/ve-sinh-cong-nghiep/
6/25/21 at 7:13am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!