Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
8,819 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

matbangtimescity99
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Mặt bằng Times City
Location:VIETNAM
Occupation:Mặt bằng Times City
Birthday:March 4th, 1990
Education:Mặt bằng Times City
Last Login:5/5/23
Join Date:4/27/23
Profile Views:63
Personal Information
About Me:Chung cư Times City bao gồm 23 t�a được x�y dựng v� ho�n thiện trong nhiều năm. Giai đoạn 1 bao gồm 11 t�a, từ T1 ->T11 được b�n giao thời điểm 2014. Giai đoạn 2 v� giai đoạn 3 bao gồm 12 t�a Park Hill, từ Park 1 -> Park 12 được b�n giao thời điểm 2016. Mặt bằng chung cư Times City qua c�c giai đoạn cũng mang phong c�ch thiết kế kiến tr�c kh�c nhau, tối ưu mục đ�ch c�ng năng kh�c nhau. Đến nay d� qua nhiều năm sử dụng Chung cư Khu Đ� Thị Times City vẫn được đ�nh gi� l� khu đ� thị kiểu mẫu, ti�u chuẩn chung cư cao cấp tại H� Nội.
matbangtimescity99 is a fan of...
matbangtimescity99 is not a fan of any other members yet.
Fans of matbangtimescity99
No other members have become a fan of matbangtimescity99 yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
matbangtimescity99Posted by matbangtimescity99   4/27/23 at 9:40am
Chung cư Times City bao gồm 23 t�a được x�y dựng v� ho�n thiện trong nhiều năm. Giai đoạn 1 bao gồm 11 t�a, từ T1 ->T11 được b�n giao thời điểm 2014. Giai đoạn 2 v� giai đoạn 3 bao gồm 12 t�a Park Hill, từ Park 1 -> Park 12 được b�n giao thời điểm 2016. Mặt bằng chung cư Times City qua c�c giai đoạn cũng mang phong c�ch thiết kế kiến tr�c kh�c nhau, tối ưu mục đ�ch c�ng năng kh�c nhau. Đến nay d� qua nhiều năm sử dụng Chung cư Khu Đ� Thị Times City vẫn được đ�nh gi� l� khu đ� thị kiểu mẫu, ti�u chuẩn chung cư cao cấp tại H� Nội.

https://timecity.vn/mat-bang-times-city
Recently Uploaded Wallpapers

matbangtimescity99 has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

matbangtimescity99 has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
matbangtimescity99 has commented on the profile of matbangtimescity99:
Chung cư Times City bao gồm 23 t�a được x�y dựng v� ho�n thiện trong nhiều năm. Giai đoạn 1 bao gồm 11 t�a, từ T1 ->T11 được b�n giao thời điểm 2014. Giai đoạn 2 v� giai đoạn 3 bao gồm 12 t�a Park Hill, từ Park 1 -> Park 12 được b�n giao thời điểm 2016. Mặt bằng chung cư Times City qua c�c giai đoạn cũng mang phong c�ch thiết kế kiến tr�c kh�c nhau, tối ưu mục đ�ch c�ng năng kh�c nhau. Đến nay d� qua nhiều năm sử dụng Chung cư Khu Đ� Thị Times City vẫn được đ�nh gi� l� khu đ� thị kiểu mẫu, ti�u chuẩn chung cư cao cấp tại H� Nội.https://timecity.vn/mat-bang-times-city
4/27/23 at 9:40am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!