Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
9,297 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

hoangcucttms
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (1)DiscussionContact Member
Journal for hoangcucttmsJournal for hoangcucttms
Oct
19
Happy
Ẩn dụ l g?

Ẩn dụ l g? Ẩn dụ l php tu từ m người viết, người nidng tn của sự vật, hiện tượng ny để gọi tn sự vật, hiện tượng khcdựa trn những nt tương đồng nhằm tăng sức gợi hnh, gợi cảm cho sự diễn đạt.Tc dụng của php ẩn dụ

Php tu từ Ẩn dụ được sử dụng phổ biến trong cc tc phẩm văn học; gip tăng sức biểu cảm cho cu thơ, cu văn. Bn cạnh đ, php ẩn dụ rất giu hnh ảnh v c tnh hm sc cao nn hấp dẫn, li cuốn người đọc, người nghe.
Advertisement
Recent Entries

Recently Spotted Members


No members found. Be the first.