Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
3,109 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

daithienphuc
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:CTY TNHH DAI THIEN PHUC
Last Login:5/7/19
Join Date:5/2/19
Profile Views:4,870
Personal Information
My Website:https://daithienphuc.com.vn
About Me:Nhằm đảm bảo một m�i trường l�m việc th�n thiện trong l�nh sạch sẽ, tho�ng m�t, hiện đại. Với phương thức cung cấp dịch vụ với gi� cả hợp l�,
đội ngũ nh�n vi�n, c�ng nh�n lao động, người lao động chuy�n nghiệp cộng với m�y m�c thiệt bị chuy�n dung hiện đại. C�NG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI THI�N PH�C lu�n sẵn s�ng đ�p ứng mọi nhu cầu l�m việc v� l�m sạch cho qu� kh�ch h�ng trong v� ngo�i nước. Với phương ch�m "Đ�P ỨNG NHANH CH�NG NGUỒN LAO ĐỘNG" v� hoạt động tr�n nguy�n tắc "UY T�N, CHẤT LƯỢNG, CHUY�N NGHIỆP, HIỆU QUẢ VỚi LỢI �CH CỦA KH�CH H�NG".
"SỰ H�I L�NG CỦA QU� KH�CH H�NG L� MỤC TI�U CỦA CH�NG T�I".
daithienphuc is a fan of...
daithienphuc is not a fan of any other members yet.
Fans of daithienphuc
No other members have become a fan of daithienphuc yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
  daithienphuc has not received any public comments yet.
Recently Uploaded Wallpapers

daithienphuc has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

daithienphuc has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity

No recent activity found for daithienphuc.

Recently Spotted Members

No members found. Be the first!