Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
16,336 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites
Giaminh1
Giaminh1
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:Gia Minh
Last Login:12/21/22
Join Date:12/9/22
Profile Views:86
Personal Information
About Me:C�ng ty TNHH Kế to�n kiểm to�n Gia Minh chuy�n cung cấp dịch vụ kế to�n, dịch vụ ph�p l� doanh nghiệp.
Website: http://giayphepgm.com
GG map: https://www.google.com/maps?cid=4215568563106875585
Địa chỉ: L� 34-17 Khu d�n cư Ng�n Thuận, P. B�nh Thủy, Quận B�nh Thủy, Cần Thơ
Hotline: 0868458111
Email: [email protected]
Interests:du lịch
Favorite Music:pop
Favorite Quotes:https://giayphepgm.com/
Giaminh1 is a fan of...
Giaminh1 is not a fan of any other members yet.
Fans of Giaminh1
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
Giaminh1Posted by Giaminh1   12/9/22 at 3:26am
Th�ng 7/2018 c�ng ty TNHH kế to�n kiểm to�n Gia Minh ch�nh thức th�nh lập, sau 4 năm đi v�o hoạt động th� c�ng ty Gia Minh đ� k� hợp đồng h�ng trăm c�ng ty ở Đ� Nẵng, Huế, Cần Thơ, TPHCM, H� Nội v� Ki�n Giang, Hậu Giang, H�a B�nh….. v� c�c tỉnh th�nh kh�c tr�n cả nước.

C�ng ty Gia Minh c� hơn 15 kế to�n, 5 nh�n vi�n kinh doanh. Để được sự th�nh c�ng như vậy l� nhờ c�ng ty c� 1 đội ngũ kế to�n c� nhiều năm kinh nghiệm v� được điều h�nh, dẫn dắt của b� Dương Thị Diễm Lệ l� người c� hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề kế to�n, c�ng với tinh thần t�n trọng ph�p luật, đạo đức nghề nghiệp v� đạo đức x� hội l� điều cốt l�i để duy tr� thương hiệu kế to�n Gia Minh.
Để c�ng ty Gia Minh ng�y c�ng lớn mạnh hơn n�n ch�ng t�i đ� kết hợp với c�c văn ph�ng luật sư ở c�c tỉnh để họ gi�p c�c đối t�c của Gia Minh cập nhật những văn bản ph�p luật được li�n tục, hỗ trợ trong việc l�m thủ tục hồ sơ, giấy ph�p gi�p doanh nghiệp c� được kết quả một c�ch nhanh nhất.
C�ng ty Gia Minh đ� v� đang cung cấp dịch vụ kế to�n – h�a đơn điện tử – chữ k� số – đ�o tạo kế to�n v� viết s�ch kế to�n. Đơn vị ch�ng t�i mong muốn đem đến cho kh�ch h�ng những gi� trị kh�c biệt trong c�c dịch vụ của ch�ng t�i.
Đối với chữ k� số ch�ng t�i hiện l� đại l� cấp 1
Đối với h�a đơn điện tử th� ch�ng t�i l� nh� sản xuất
Đối với dịch vụ kế to�n ch�ng t�i l� đại l� thuế.
Recently Uploaded Wallpapers

Giaminh1 has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

Giaminh1 has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity
Giaminh1 has commented on the profile of Giaminh1:
Th�ng 7/2018 c�ng ty TNHH kế to�n kiểm to�n Gia Minh ch�nh thức th�nh lập, sau 4 năm đi v�o hoạt động th� c�ng ty Gia Minh đ� k� hợp đồng h�ng trăm c�ng ty ở Đ� Nẵng, Huế, Cần Thơ, TPHCM, H� Nội v� Ki�n Giang, Hậu Giang, H�a B�nh….. v� c�c tỉnh th�nh kh�c tr�n cả nước.C�ng ty Gia Minh c� hơn 15 kế to�n, 5 nh�n vi�n kinh doanh. Để được sự th�nh c�ng như vậy l� nhờ c�ng ty c� 1 đội ngũ kế to�n c� nhiều năm kinh nghiệm v� được điều h�nh, dẫn dắt của b� Dương Thị Diễm Lệ l� người c� hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề kế to�n, c�ng với tinh thần t�n trọng ph�p luật, đạo đức nghề nghiệp v� đạo đức x� hội l� điều cốt l�i để duy tr� thương hiệu kế to�n Gia Minh.Để c�ng ty Gia Minh ng�y c�ng lớn mạnh hơn n�n ch�ng t�i đ� kết hợp với c�c văn ph�ng luật sư ở c�c tỉnh để họ gi�p c�c đối t�c của Gia Minh cập nhật những văn bản ph�p luật được li�n tục, hỗ trợ trong việc l�m thủ tục hồ sơ, giấy ph�p gi�p doanh nghiệp c� được kết quả một c�ch nhanh nhất.C�ng ty Gia Minh đ� v� đang cung cấp dịch vụ kế to�n – h�a đơn điện tử – chữ k� số – đ�o tạo kế to�n v� viết s�ch kế to�n. Đơn vị ch�ng t�i mong muốn đem đến cho kh�ch h�ng những gi� trị kh�c biệt trong c�c dịch vụ của ch�ng t�i.Đối với chữ k� số ch�ng t�i hiện l� đại l� cấp 1Đối với h�a đơn điện tử th� ch�ng t�i l� nh� sản xuấtĐối với dịch vụ kế to�n ch�ng t�i l� đại l� thuế.
12/9/22 at 3:26am
Recently Spotted Members

No members found. Be the first!