Hi everyone! We're hard at work trying to keep our community clean, so if you see any spam, please report it here and we'll review ASAP!  Thanks a million!
3,820 Users Online
  • 640,129,772 Downloads
  • 1,696,349 Wallpapers
  • 1,565,068 Members
  • 12,971,712 Votes
  • 5,965,287 Favorites

nguyenmy
Login to Become a Fan
 
ProfileWallpapers (0)Favorites (0)Journal (0)DiscussionContact Member
Member Information
Full Name:nguyen my my
Last Login:6/8/22
Join Date:6/8/22
Profile Views:6
Personal Information
About Me:Mot loat cac du an co so ha tang lam moi su xuat hien cua khu vuc thanh thi.
Thuan An dang thuc day qua trinh dong cua he thong giao thong lien khu vuc cua thanh pho.
Theo thong bao tu Uy ban Nhan dan cua Tinh Binh Duong, truoc ngay 30 thang 4, dia phuong nay se bat dau mo rong Quoc lo 13 chay qua Thuan An.rom 2022 den 2025, Binh Duong se dau tu 6.000 ty VND de nang cap co so ha tang cua Thuan mot thanh pho.
Cu the, vao cuoi nam 2022, tinh se nang cap duong DT 743A va DT743B tu mot duong giao nhau thanh bai hat so voi khu cong nghiep.Cau den giao diem Dong Tan va DT746 tu nga ba Binh Quoi den nga ba Binh HOA se duoc mo rong thanh 6 lan voi chieu rong 42m.
DT743 la mot trong nhung tuyen giao thong quan trong cua Binh Duong.image:
Pham NHAT Phuc
DT743 Road la mot trong nhung tuyen duong giao thong dong mach de giup Binh Duong ket noi va giao dich voi Thanh pho Ho Chi Minh va Dong Nai. Tuyen duong dai 19,5km, voi lo trinh lien ke voi cac khu cong nghiep va cac cum cua thanh pho va di thanh mot thanh pho.Hang chuc con duong khac cua khu vuc.
Du an dau tu cua giai phong mat bang trang web duoc nang cap va mo rong DT743 Road duoc phe duyet boi Uy ban Nhan dan cua tinh Binh Duong voi tong dau tu hon 1,051 ty VND.Mot khoi luong hoan thanh khoang 78%. Du an nang cap tuyen duong DT743 duoc coi la mot du an quan trong sau khi mo rong Quoc lo 13.
Ben canh do, phan cua Thu Khoa Huan di qua Kp.Binh Phuoc A va Kp.Binh Phu, Binh Chuan Ward cung la mot tuyen duong quan trong cua Thuan mot thanh pho.va mo rong voi chieu rong 32m.
Mot goc cua Thuan mot thanh pho. Hinh anh:
Pham NHAT Phuc
Cung voi duong DT743 va THU Khoa Huan, hai tuyen duong doc lap va mien phi (Viet Nam - Khu cong nghiep Singapore) cung duoc mo rong len rong 32m.Cay cau vua cai tao 6 lan voi chieu rong 34m - 48,5m.
Khi co so ha tang duoc nang cap, viec giai quyet van de lien quan den luu luong duoc ket noi se la dong luc cho nen kinh te cua Thuan, don sach von den cac cong vien cong nghiep. Do do, khu vuc nay se thu hut cac chuyen gia song va lam viec, lam cho nhu cau ve can ho cao capDoi voi cac chuyen gia nuoc ngoai o Thuan An.
Hien tai, Binh Duong co hon 30.000 chuyen gia nuoc ngoai de lam viec, mot minh mot minh chiem 50% so luong. Ty le nay du kien se tiep tuc tang trong tuong lai.
Mot so du an bat dong san lop cao xung quanh truc giao thong dong mach o Thuan mot thanh pho. Hinh anh:
Pham NHAT Phuc
Theo Tien si Tran Nguyen Minh Hai - Chuyen gia bat dong san tu Dai hoc Ngan hang, Thanh pho Ho Chi Minh, Du an can ho hang cao o Thuan An khong chi la noi sinh song cua cac chuyen gia nuoc ngoai lam viec trong cac cong vien cong nghiep dia phuong.chang han nhu tan uyen, Ben Cat, Thu dau Mot, di An ... cung thuong chon noi nay lam noi de o.
""Boi vi Thuan An la noi co 90% trung tam thuong mai, truong quoc te, benh vien quoc te, san golf cua Binh Duong, san sang dap ung nhu cau cua cac chuyen gia"", Tien si Minh Hai noi.
Mat khac, trong chien luoc lap ke hoach vao trung tam do thi va dich vu cua tinh, Thuan an se dua dich vu - tai chinh - cong nghe cong nghe chiem mot ty le lon trong GDP, tao thanh mot cong dong nhan su cao cap.
""Su gia tang so luong lao dong chat luong cao se tao ra mot nhu cau lon cho phan khuc bat dong san cao, o cac khu vuc do thi duoc len ke hoach dong bo va day du, voi cac khu vuc cong cong xung quanh."", mot chuyen gia noi.

xem them: https://meeyland.com/mua-ban-nha-dat/can-ho-chung-cu-thi-xa-thuan-an-binh-duong
nguyenmy is a fan of...
nguyenmy is not a fan of any other members yet.
Fans of nguyenmy
No other members have become a fan of nguyenmy yet.
Profile Comments
Please join for free or login to post comments.
mcsmianaPosted by mcsmiana   9/29/22 at 7:25am
Recently Uploaded Wallpapers

nguyenmy has not uploaded any wallpapers yet.

Recently Favorited Wallpapers

nguyenmy has not favorited any wallpapers yet.

Member Groups Help
Recent Activity

No recent activity found for nguyenmy.

Recently Spotted Members

No members found. Be the first!